"Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte
eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt
en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij". - Johannes 17:23
Streepje
Scheidingsruimte
De Heilige Geest
Bijbelstudie over de Heilige Geest.
De gave van het woord van wijsheid.

De gave van het woord van wijsheid is nauw verbonden aan de gave van het woord van kennis. De gave van het woord van kennis kan zonder de gave van het woord van wijsheid tot aanstoot zijn. We zullen het geopenbaarde niet op de juiste geestelijke wijze kunnen doorgeven. En ook al zijn onze bedoelingen juist en rein, de aangesprokene kan door uw gemis aan de gave van het woord van wijsheid de boodschap verkeerd ervaren.

In de vorige les zagen wij dat het woord van kennis is de genade of de bekwaamheid die wij van de Heilige Geest ontvangen, om een openbaring te ontvangen. God maakt ons dingen bekend die voor ons natuurlijk verstand verborgen zijn. Met de gave van het woord van wijsheid ( ook een openbaringsgave) openbaart de Heer ons wat wij moeten doen en/of spreken nadat wij die openbaring ontvangen hebben.

Deze gave heeft te maken met het uitspreken van de gedachten en de wil van God in een bepaalde zaak. We zeggen dan wat God wil en niet wat wij zelf willen. Het heeft dus niets te maken met aardse wijsheid, die wijze en knappe mensen hebben. Ze kunnen slechts wijze woorden spreken afkomstig uit hun eigen hart en gedachten. Wie deze openbaringsgave heeft, spreekt de woorden uit het hart van God. God openbaart hem wat hij moet zeggen en doen.
Scheidingsruimte
Niet altijd zullen wij doorgeven wat God ons openbaart.

Het kan gebeuren dat de Here ons iets openbaart door de gave van het woord van kennis en ons door de gave van het woord van wijsheid openbaart onze wetenschap niet door te geven, maar voor ons zelf te houden en voorzichtig mee om te springen. Bijvoorbeeld: Als de Here u in een samenkomst zou openbaren dat er iemand in de kerk is die in grote zonde leeft, is dit een openbaring, een woord van kennis. In een dergelijk geval hebben wij de gave van het woord van wijsheid nodig om te weten hoe te handelen. Als de Geest u duidelijk maakt, geef die openbaring niet door tijdens de dienst, houd het voor uzelf en praat met de persoon na de samenkomst, dan is er sprake van de gave van het woord van wijsheid. Gods Geest weet namelijk precies hoe de persoon in kwestie zou reageren als hij openlijk in de samenkomst terechtgewezen zou worden. Die openbaring zou een averechtse uitwerking kunnen hebben, wat niet de bedoeling van de Geest kan zijn.

De gave van het woord van wijsheid is dus nauw verbonden aan de gave van het woord van kennis. Dat wil echter niet zeggen dat deze gaven altijd samen gebruikt zullen worden. U moet niet denken dat u altijd eerst een woord van kennis moet ontvangen, vóór u de gave van het woord van wijsheid kunt gebruiken. Het is een gave die wij apart kunnen ontvangen en gebruiken. De Geest kan ons wijsheid geven om in bepaalde gevallen op te treden. Hij kan ons wijsheid geven om een zaak af te wikkelen.

In Mattheüs 21 vers 23 tot 27 proberen de Farizeeërs de Heer met een strikvraag te vangen. Hij antwoordt hen met een wedervraag. Dit is de gave van het woord van wijsheid. In Lucas 20 vers 25 willen ze Hem vangen op het betalen van belasting; Hij antwoordt hen: " Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is". Ook weer de gave van het woord van wijsheid. In Johannes 8 vers 3 tot 11 sprak de Heer een woord van wijsheid toen Hij zei: " Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar". Nog een voorbeeld is de wijsheid van koning Salomo. 1 Koningen 3 vers 16 tot 28.

Wat is de gave van het woord van wijsheid NIET: het is geen verstandigheid en bekwaamheid om met mensen te praten; het is geen menselijke wijsheid. Lees 1 Corinthe 1 vers 21; het is wijsheid om een land of een kerk te besturen; het heeft niets te maken met onze opleiding, onze kennis of verstand.

De gave van het woord van wijsheid is de bekwaamheid die de geest ons geeft om wijze woorden te spreken uit de wil van God en de openbaring die God ons geeft om te handelen na het ontvangen van een openbaring door het woord van kennis. De menselijke geest heeft hierbij geen enkele inbreng, die openbaring komt uit God. Het is de gave van het woord van wijsheid.
Pinkstergemeente Morgenstond
Zoetermeer

Bezoekadres
Cecar Franckrode 58
2717 BG Zoetermeer

Postadres
Postbus 7323
2701 AH Zoetermeer

reageren@pgmz.nl