Deze pagina delen:

Kinderwerk

In de aparte kinderdiensten op zondagochtend wordt er gezongen, gedanst, gebeden met en voor elkaar, er wordt onderwijs gegeven vanuit de Bijbel op een bij deze tijd passende wijze en er is ruimte voor knutselen en spelen. Ook vinden er regelmatig activiteiten plaats naast de zondagochtend.

Daarnaast worden er regelmatig gezinsdiensten gehouden, waarin het kind centraal staat.

Per leeftijdscategorie zijn er verschillende kinderdiensten:

  • De Ontdekkers (0 tot en met 4 jaar)
  • De Dappere helden (5 jaar tot en met 7 jaar)
  • Kids for Jesus (8 tot 12 jaar)

En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanige is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.”
Markus 10:13-16

photo-teacher-kids

Kinderwerk boven

Kinderen voorgaan in een levendige relatie met God, o.a. door gebed. Leiders dienen zelf een levende relatie met God te hebben, zich daarin verder te willen verdiepen en zich te bekwamen in kennis van Gods Woord.

“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.”
Spreuken 22:6

Kinderen leren de verhalen uit de Bijbel en de betekenis hiervan voor hun leven. Zij leren de principes van de Bijbel hoe God wil dat zij leven en een levende relatie met hun hemelse Vader te ontwikkelen.

Kinderen leren spelenderwijs Bijbelteksten proclameren om later te kunnen putten uit parate kennis van Gods Woord. Zodat God d.m.v. van teksten tot hen kan spreken.

“Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.”
Deuteronomium 6:6-7

Worden als een kind, hoe is dat openstaan voor Gods Woord, Hem blind vertrouwen, gehoorzaam zijn, ontzag hebben voor God. Kinderleiders leren kinderen christelijke liederen, Bijbelteksten en de Bijbelse principes aan. Dit sluit aan op hun leven als zij straks tieners worden

Kinderwerk binnen

Kinderen zijn niet alleen de toekomst van de Kerk, maar zijn nu al volwaardig onderdeel van Gods gemeente. Daarom mag het kinderwerk niet gezien worden als ondergeschikt, maar vanuit de gezinsgedachte juist extra aandacht krijgen. Door het eenvoudige geloof van de kinderen worden vaak de ouders extra bemoedigd. De kerk is een kerk van generaties en kan niet zonder hen.

Kinderwerk buiten

Door kinderen van de gemeente op te leiden in de kennis van God, zullen via hen ook andere kinderen van de school of van de straat bereikt worden. En wellicht via hen ook de (ongelovige) ouders. Door uitnodigingen voor de reguliere zondagse kinderdienst kunnen ook kinderen van buiten bereikt worden.

Wij blijven ons richten op speciale bijeenkomsten voor kinderen van de gemeente en kinderen die niet bekend zijn met het evangelie.

Een zendingsproject steunen in gezamenlijkheid, geeft een gevoel van samen zorgen voor een ander. Door een zendingsproject leren kinderen te geven aan een ander, die geen deel is van de gemeente.