Deze pagina delen:

Pastoraat

Pastoraat houdt in:  zorg voor de ziel van de mens en zorg voor zijn geestelijk welzijn.

Mensen helpen groeien in een helende relatie met God, de ander en zichzelf door de Kracht en de Vrede van God.

Als we denken aan God en aan Zijn zorg voor ons komt het beeld van de Herder naar boven.
Psalmen 23

  • Neerliggen in grazige weiden
  • Geleid worden aan rustige wateren
  • Verkwikt worden in je ziel
  • Vertroosting ontvangen
  • In rechte sporen geleid worden
  • Nabijheid als je door een dal gaat van diepe duisternis
  • Gevoed worden
  • Gezalfd worden met olie, beeld van de Heilige Geest
  • Belofte van heil en goedheid in je leven

Als oudsten, diakenen, kringleiders, broers en zussen in de gemeente mogen we als een herder in Gods voetsporen gaan en zorg voor elkaar dragen waar dat nodig is, en dat doen we ook. Iedereen mag dat doen! Daarin vertegenwoordigen we de Herder hier op aarde. Wat een mooie taak!

Zegenen

Zegenen is “the way of life”  omdat we geroepen zijn om te zegenen.
1 Petrus 3:9

Zegenen is het “goede” van God uitspreken over de mens en de situatie waar die zich in bevindt.  Dat “goede” werkt genezend, helend en bevrijdend. God is een God van liefde en van relatie en het is Zijn grootste wens dat we dicht aan Zijn hart leven.

Door de zonde waren we van God gescheiden, maar Jezus heeft, uit liefde voor Zijn Vader en Zijn schepping, onze zonde op zich genomen, door te sterven aan het kruis. Jezus overwon de zonde, ziekte en dood en door Hem kunnen we deel krijgen aan Zijn opstandingsleven. Zonde  is alles wat tegen de bedoeling van God was, zowel door eigen schuld als door toedoen van anderen. Wanneer we onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven (1 Johannes 1:9) en daardoor hebben we  vrije toegang tot de Vader. Daarbij hebben we de Heilige Geest ontvangen; de Geest die troost, de Geest die wijsheid en kracht geeft en die ons vult met liefde.
2 Timoteüs 1:7Johannes 14:16

Vanuit deze waarheid willen we pastoraat aanbieden. Deze waarheid maakt ons vrij!

Gebedsteam

Het gebedsteam is na elke samenkomst beschikbaar voor een ondersteunend gebed.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen, waar gebed en zegen een belangrijke plek zal innemen. Dat kan via zorg@pgmz.nl

Dat betekent bijvoorbeeld 45 minuten praten en vervolgens 15 a 20 minuten tijd nemen om stil te zijn voor God, te bidden en/of zegenen.

Gesprek inplannen

Wilt u eenmalig of meerdere keren een gesprek? Laat het even weten dan plannen we dat in. We hopen dat er geen drempel is om een gesprek aan te vragen. Iedereen wil wel eens even zijn hart luchten of zijn verhaal kwijt, gezegend en ondersteund worden. Dat betekent dus dat u niet heel diep in de problemen hoeft te zitten om behoefte te hebben aan een gesprek.

Belangrijk om te noemen is dat het totale pastorale team heeft getekend voor geheimhouding en uw veiligheid over wat u deelt is hiermee gewaarborgd. Heeft u vragen? Kom gerust naar ons toe.

We geloven van harte dat dit mooie werk wordt gedragen door de Herder zelf, Jezus Christus en dat Hij ons zal leiden en zoals Hij belooft in Zijn Woord, woorden en wijsheid zal geven. Zonder Hem kunnen wij niets doen!